เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 13 วันที่ 9 กันยายน 2553

อาจารย์ไห้ส่งงานที่อาจารย์ใด้มอบหมายไห้ทำ pop up

ครั้งที่ 12 วันที่ 2 กันยายน 2553

วันนี้อาจาย์ได้นัดให้มาเรียนพร้อมกันทั้ง กลุ่มเรียน 101 และ 102 เพื่อที่อาจารย์จะสอนวิธีการเล่นเกมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
โดยเกมส่วนที่อาจารยืนำมาสอนส่วนใหญ่เป็นเกมการศึกษาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้

ครั้งที่ 11 26 สิงหาคม 2553

ในการเรียนครั้งนี้ อาจรยืติดภาระกิจของมหาวิทยาลัยจึงมีการหยุดการเรียนการสอนในครั้งนี้ แต่อาจารยืได้ให้งานไว้เพื่อไม่เป็นการสูญเสียเวลา

ครั้งที่ 10 19 สิงหาคม 2553

อาจารย์ได้ให้ส่งงานที่มอบหมายให้ไปทำมีทั้งหมด 3 ชิ้น ได้แก่
 1. การพับกระดาษปากนก
 2. การพับกระดาษแบบมี 3 มิติ
 3. การพับกระดาษแบบหกมุมกระดาษเวลาเปิดก็สามารถเด้งออกมาได้

งานทั้ง 3 ชิ้นนี้อาจารย์ได้มอบหมายให้นำกลับไปทำที่บ้าน โดยทำรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเราเองและนำมาส่งอาทิตย์หน้า

ครั้งที่ 9 7 สิงหาคม 2553

วันนี้อาจารย์ได้นัดมาเอบรมเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย และมีวิทยากรมา 2 ท่าน ซึ่งทั้ง 2 ท่านนี้นั้นมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตสื่อมากมาย การอบรมครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อที่ไม่รู้จักมากมายและเทคนิคในการทำสื่อ และในการทำสื่อครั้งนี้ ได้รับค่าอาหารกลางวันคนละ 30 บาท

ครั้งที่ 8 5 สิงหาคม 2553

วันที่ 5 สิงหาคม อาจารย์ได้ชี้แจงในการอบรมสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยอาจารยืบอกว่าจะมีวิทยากร มา 2 ท่าน โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อเพื่อเด็กปฐมวัย จุดประสงคืของอาจาย์เพื่อให้เรานั้นสามารถทำสื่อได้หลายๆรู้แบบ และสามารถนำมาประยุกตืใช้ในการเรียนได้

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 6

วันนี้อาจรย์ได้พูดเกี่ยวกับสื่อและได้ให้ความหมายดังนี้

ความสำคัญของสื่อ
 • ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
 • ได้รับประสบการณ์ตรง และยังสามารถจดจำได้นาน
 • รวดเร็ว เพลิดเพลิน เข้าใจได้ง่าย

ลักษณะที่ดีของสื่อ

 • ต้องมีความปลอดภัย
 • ประโยชน์ที่รับนั้นมีความเหมาะสมกับทางด้านความสามารถของเด็ก
 • ประหยัด
 • มีประสิทธิภาพ

หลักกการสื่อ

 • มีคุณภาพ
 • เด็กเข้าใจง่าย
 • เลือกให้เหมาะสมกับสภาพนั้นๆ
 • เหมาะสมกับวัยเด็ก
 • เหมาะสมกับเวลาที่ใช้งาน
 • ทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
 • ถูกต้องตามเนื้อหา มีความทันสมัย
 • เด็กกล้าที่จะแสดงออก

การเรียนวันนี้ของข้าพเจ้าที่อาจาย์สอนนั้นทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากเกี่ยวกับความสำคัญของสื่อและด้านต่างๆที่เกี่ยวกับสื่อและมีความสอดคล้องกับตัวเด็ก